Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
 • Baner 1 strona startowa

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU
W POLSCE

STATUT

Wersja poprawiona na VIII Walnym Zebraniu Członków
Międzyzdroje 22-24 września 2006 r.
(wytłuszczoną kursywą zaznaczono przyjęte poprawki)

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł l
Tworzy się "Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce", zwanym w dalszej części "Stowarzyszeniem".

Artykuł 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie ma siedzibę w Szczecinie. Stowarzyszenie dla realizacji działalności statutowej może tworzyć oddziały terenowe.

Artykuł 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Artykuł 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnych celach działania.

Artykuł 5
Stowarzyszenie opiera działalność na aktywności i pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

Artykuł 6
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, oznak i wydawania swoim członkom legitymacji wg zatwierdzonych wzorów.

Rozdział II

Cele i środki działania

Artykuł 7
Celami Stowarzyszenia są:

 1. Integracja środowiska psychologów transportu
 2. Kształtowanie właściwych postaw i wysokiego poziomu etycznego oraz rzetelności zawodowej psychologów transportu
 3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych psychologów transportu współpracujących z instytucjami związanymi z transportem i komunikacją.
 4. Reprezentowanie i obrona interesów ogólnych i jednostkowych psychologów transportu współpracujących z ww. instytucjami.


Artykuł 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i zbieranie informacji o problemach i potrzebach środowiska psychologów transportu.
 2. Prowadzenie szkoleń i kursów oraz spotkań i konferencji z zakresu psychologii transportu.
 3. Upowszechnianie wiedzy i informacji o psychologii transportu poza Stowarzyszeniem w miarę zapotrzebowania osób i instytucji.
 4. Przedkładanie opracowań specjalistycznych, memoriałów i opinii właściwym organom państwowym oraz instytucjom.
 5. Współpraca w realizacji celów Stowarzyszenia z odpowiednimi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

ROZDZIAL III

Członkowie: ich prawa i obowiązki

Artykuł 9
Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Nadzwyczajnych
 3. Wspierających
 4. Honorowych


Artykuł 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

 1. Ma ukończone studia psychologiczne i w swej działalności związana jest ze świadczeniem pracy na rzecz psychologii transportu albo ma ukończone studia psychologiczne i prowadzi działalność naukową związaną z poszerzaniem teorii lub praktyki do wykorzystania przez psychologów transportu.
 2. Złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 3. Ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP.


Artykuł 11
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie Statutu i Uchwał Władz Stowarzyszenia.
 2. Branie udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. 3. Opłacanie składek członkowskich.


Artykuł 12
Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

 1. Ma ukończone studia wyższe, a w swojej działalności zawodowej lub naukowej przejawia aktywność i zainteresowania problematyką psychologii transportu.
 2. Członek nadzwyczajny ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


Artykuł 13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać:

 1. Osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową, przy czym osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


Artykuł 14
Decyzje o przyjęciu członka do Stowarzyszenia podejmuje zarząd Stowarzyszenia w terminie 6-ciu miesięcy od złożenia deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.


Artykuł 15
Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium RP.


Artykuł 16

 1. Członkostwo honorowe nadają - na wniosek Zarządu - Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla teorii i praktyki psychologii transportu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
 3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu


Artykuł 17
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, a w szczególności do udziału w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie, a także do korzystania z konsultacji naukowej i praktycznej oraz organizowanej przez Stowarzyszenie wymiany informacji.


Artykuł 18
Członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać ze zniżek przewidzianych przy opłatach za uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.


Artykuł 19
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,
 2. wykreślenia,
 3. wykluczenia.

Wystąpienie może nastąpić za wypowiedzeniem w formie pisemnej dokonanym przez członka. Wystąpienie następuje po upływie 6-cio miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia.

Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszenia. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd.

Wykluczenia dokonuje Zarząd na wniosek organu statutowego - Sądu Koleżeńskiego. O wykreśleniu i wykluczeniu członek Stowarzyszenia musi być powiadomiony listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem odnośnie przysługującego prawa odwołania się do Walnego Zgromadzenia musi być złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia. Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania oraz składać wyjaśnienia.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

Artykuł 20
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebrania członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński


Artykuł 21
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.


Artykuł 22
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.


Artykuł 23

 1. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji przez członka władz Stowarzyszenia, skład osobowy uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności uzyskanych podczas wyborów ilości głosów.
 2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego władz


Artykuł 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Podejmowanie uchwał wytyczających kierunki działania Stowarzyszenia,
 2. Wybór i odwoływanie:
  a) przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących Zarządu , Skarbnika i Sekretarza;
  b) trzech pozostałych członków Zarządu
  c) 3 członków Komisji Rewizyjnej
  d) 3 członków Sądu Koleżeńskiego
 3. Uchwalania Statutu i dokonywanie w nim zmian
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach proponowanych przez Zarząd
 5. Ustanawianie wysokości składek członkowskich
 6. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 7. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu.
 8. Rozpatrywanie sprawozdań z pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.


Artykuł 25
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

Artykuł 26

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym w pierwszym terminie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 ważnych głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


Artykuł 27
Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do głosowania przy podejmowaniu uchwał na Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.


Artykuł 28
Zarząd Stowarzyszenia

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
 3. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 4. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków;
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków
 6. podejmowanie decyzji o powoływaniu Sekcji Stowarzyszenia o charakterze środowiskowym i tematycznym, na wniosek co najmniej 8 członków Stowarzyszenia zamierzających prowadzić określone formy działalności, którzy wyłonili lidera Sekcji i przedstawili Zarządowi pisemny wniosek wraz z planem działania.


Artykuł 29

 1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.


Artykuł 30
Decyzje o zaciąganiu zobowiązań majątkowych podejmowane są przez Przewodniczącego i jednego z członków Zarządu .


Artykuł 31
Liderzy sekcji środowiskowych i tematycznych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu w sprawach dotyczących zakresu działania. do którego sekcji została powołana.


Artykuł 32
Do obowiązków przewodniczącego Zarządu należy:

 1. Kierowanie pracami Zarządu, zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu.
 2. Prowadzenie zebrań i konferencji naukowych.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.


Artykuł 33
Przewodniczący może okresowo lub na stałe powierzyć część swoich obowiązków wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Zarządu, z zastrzeżeniem art. 30.


Artykuł 34
Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach zastępuje wiceprzewodniczący z zastrzeżeniem art. 30.Artykuł 35Do obowiązków sekretarza Stowarzyszenia należy:

 1. prowadzenie bieżącej korespondencji i dokumentacji oraz archiwum Stowarzyszenia
 2. protokołowanie zebrań Zarządu oraz Walnych Zebrań Członków.


Artykuł 36
K o m i s j a R e w i z y j n a

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.


Artykuł 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
 2. Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z dokonanych ustaleń podczas przeprowadzania kontroli
 4. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 5. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ważna, gdy jest podpisana przez wszystkich jej członków


Artykuł 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • pozbawienia prawa wybieralności do organów Stowarzyszenia przez okres 3 lat,
 • wykluczenia.


Artykuł 39
S ą d K o l e ż e ń s k i

Sąd Koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.


Artykuł 40
Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie na wniosek Zarządu sporów i spraw dyscyplinarnych powstałych wewnątrz Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński działa wg zatwierdzonego przez Walne Zebranie regulaminu. Sąd Koleżeński jest jedynym organem Stowarzyszenia powołanym do rozstrzygania sporów miedzy członkami oraz rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia dotyczących działania organów statutowych Stowarzyszenia. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są ważne, gdy jest podpisana przez wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego.

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 • upomnienie
 • nagany
 • pozbawienia prawa wybieralności do organów stowarzyszenia przez okres 3 lat
 • wykluczenia

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

Artykuł 41
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji i ofiarności publicznej.


Artykuł 42
Majątek Stowarzyszenia tworzy również dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stowarzyszenie prowadząc działalność gospodarczą może współpracować z instytucjami, firmami lub innymi stowarzyszeniami.


Artykuł 43
Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe.


Artykuł 44
Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

Artykuł 45

Uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia w glosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


Artykuł 46
Przy zawiadamianiu o Walnym Zebraniu Członków na którym przewiduje się glosowanie w sprawie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jego członkowie uprawnieni do głosowania powinni być poinformowani o tej możliwości.


Artykuł 47
Uchwala o rozwiązywaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji, oraz cel na jaki ma być przekazany jego majątek.


Artykuł 48
Sprawy szczegółowe nie zawarte w niniejszym Statucie ureguluje Walne Zebranie Członków